جدول

جدول ها

نمونه جدول هایی که می توانید با پوسته ایساتیس بسازید.

جدول مدل یک

پلن برنزی
ارسال رایگان آگهی
30 روز نمایش در سایت
عدم نمایش در بالای آگهی ها
فاقد ربان

ثبت آگهی

پلن نقره ای
ارسال رایگان آگهی
60 روز نمایش در سایت
10 روز نمایش در بالای آگهی ها
دارای ربان نقره ای

ثبت آگهی

پلن طلائی
ارسال رایگان آگهی
90 روز نمایش در سایت
30 روز نمایش در بالای آگهی ها
دارای ربان طلائی

ثبت آگهی

جدول مدل دو

رایگان
1 ماه
ارسال رایگان آگهی
30 روز نمایش در سایت
عدم نمایش در بالای آگهی ها
فاقد ربان

ثبت آگهی

20 هزار تومان
3 ماه
ارسال رایگان آگهی
60 روز نمایش در سایت
10 روز نمایش در بالای آگهی ها
دارای ربان نقره ای

ثبت آگهی

60 هزار تومان
6 ماه
ارسال رایگان آگهی
90 روز نمایش در سایت
30 روز نمایش در بالای آگهی ها
دارای ربان طلائی

ثبت آگهی

جدول مدل سه

امکانات
ربان
نمایش در صدر
دارای برچسب
صفحه اختصاصی
صفحه معرفی
بسته برنزی
بسته نقره ای
بسته طلائی

جدول مدل چهار

نام و نام خانوادگی
مجتبی مطهری
علی بخشی
احسان یمینی
رویا انتظاری
سمت
مدیریت
برنامه نویس
مدیر واحد مالی
مدیر پشتیبانی
مدرک تحصیلی
لیسانس
لیسانس
فوق لیسانس
فوق لیسانس
مدرک تحصیلی
الکترونیک
نرم افزار
MBA
نرم افزار

جدول لیستی

نام و نام خانوادگی
سمت
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
مجتبی مطهری
مدیریت
لیسانس
الکترونیک
علی بخشی
برنامه نویس
لیسانس
نرم افزار
احسان یمینی
مدیر واحد مالی
فوق لیسانس
MBA
رویا انتظاری
مدیر پشتیبانی
فوق لیسانس
نرم افزار