شمارنده

شمارنده

نمونه شمارنده هایی که می توانید در پوسته ایساتیس بسازید.

مشتری

jQuery(document).ready(function ($) {
try {
$(‘.ir-counters’).appear(function () {
$(‘#ir-counter-59c7ba550184d’).countTo();
});
}
catch (err) {
}
});

آگهی فعال

jQuery(document).ready(function ($) {
try {
$(‘.ir-counters’).appear(function () {
$(‘#ir-counter-59c7ba5501cc5’).countTo();
});
}
catch (err) {
}
});

آگهی فروخته شده

jQuery(document).ready(function ($) {
try {
$(‘.ir-counters’).appear(function () {
$(‘#ir-counter-59c7ba55020e8’).countTo();
});
}
catch (err) {
}
});

آگهی امروز

jQuery(document).ready(function ($) {
try {
$(‘.ir-counters’).appear(function () {
$(‘#ir-counter-59c7ba5502514’).countTo();
});
}
catch (err) {
}
});

بازدیدکننده

jQuery(document).ready(function ($) {
try {
$(‘.ir-counters’).appear(function () {
$(‘#ir-counter-59c7ba550293e’).countTo();
});
}
catch (err) {
}
});

مشتری

jQuery(document).ready(function ($) {
try {
$(‘.ir-counters’).appear(function () {
$(‘#ir-counter-59c7ba55031d4’).countTo();
});
}
catch (err) {
}
});

آگهی فعال

jQuery(document).ready(function ($) {
try {
$(‘.ir-counters’).appear(function () {
$(‘#ir-counter-59c7ba5503608’).countTo();
});
}
catch (err) {
}
});

آگهی فروخته شده

jQuery(document).ready(function ($) {
try {
$(‘.ir-counters’).appear(function () {
$(‘#ir-counter-59c7ba5503a40’).countTo();
});
}
catch (err) {
}
});

آگهی امروز

jQuery(document).ready(function ($) {
try {
$(‘.ir-counters’).appear(function () {
$(‘#ir-counter-59c7ba5503e61’).countTo();
});
}
catch (err) {
}
});

بازدیدکننده

jQuery(document).ready(function ($) {
try {
$(‘.ir-counters’).appear(function () {
$(‘#ir-counter-59c7ba55042d7’).countTo();
});
}
catch (err) {
}
});