انفجار بازار خودرو در یک هفته!

انفجار بازار خودرو در یک هفته!

انفجار بازار خودرو در یک هفته!

ظرف یک هفته گذشته قیمت انواع خودروی داخلی از ۳۰ تا ۵۵ میلیون تومان گران شده است.

شته قیمت انواع خودروی داخلی از ۳۰ تا ۵۵ میلیون تومان گران شده است.